PUJIAN ULAMA TERHADAP IMAM AL-BUKHARI

PUJIAN ULAMA TERHADAP
IMAM AL-BUKHARI
رحمه الله

Melihat reputasinya, pantaslah beliau mendapat pujian. Pujian mengalir kepada Imam al-Bukhari dari para Ulama di masa itu, baik dari guru-guru maupun teman-temannya. Imam Ahmad bin Hanbal (salah seorang gurunya) mengatakan, 'Negeri Khurasan tidak pernah melahirkan seperti dirinya'. Ini jelas merupakan syahddah (persaksian) yang sangat istimewa karena disampaikan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah.
Imam Ishaq bin Rahuyah رحمه الله (gurunya) berkata, "Seandainya dia (al-Bukhari) hidup di masa Hasan al-Bashri رحمه الله pastilah orang-orang membutuhkannya karena penguasaan dan pemahamannya terhadap hadits".
Muhammad bin Basysyar (gurunya) berkata, "Huffazh (Ahli Hadits) di dunia ada empat: Abu Zur'ah dari Ray, ad-Darimi dari Samarkand, Muhammad bin Ismail dari Bukhara dan Muslim dari Naisabur".
Imam Qutaibah رحمه الله berkata, "Seandainya Muhammad (bin Ismail al-Bukhari) hidup di kalangan Sahabat maka ia adalah mukjizat".
Imam Raja al-Hafizh رحمه الله mengatakan, "la adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang berjalan di atas bumi".
Imam Ibnu Khuzaimah رحمه الله  (salah seorang muridnya) berkata, Aku belum pernah melihat di bawah langit orang yang lebih mengetahui hadits Rasulullah, lebih kuat hafalannya daripada Muhammad bin Isma'il al-Bukhari رحمه الله.

Imam at-Tirmidzi رحمه الله (salah seorang muridnya) berkata, "Aku belum pernah melihat di Irak, tidak juga di Khurasan, seseorang yang lebih paham tentang 'ilal, tarikh dan pengetahuan mengenai sanad hadits dibandingkan Muhammad bin Isma'il".
loading...
Back To Top